• 26 April 2017 at 15:19
  • 552
  • 0

รูปหมู่ (หมู ๆ ) บรรดานักควิลท์ที่มาเรียนเพิ่มเติมกับครูชื่อดังจากออสเตรเลีย

Mrs. Jenny Bowker  ได้ความรู้เย๊อะมากเลยค๊า

เมื่อวันเสาร์ที่  5 กุมภาพันธ์  2554